Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Drukuj Email

„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Pszczyńskiego w Pszczynie”

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nazwa działania: Priorytet V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, poddziałanie: 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT

Wartość projektu (PLN): 5 510 614,25 PLN
Wartość dotacji (PLN): 2 666 365,22 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2017-2021r.

Planowana data realizacji finansowej: 2017-2021

Podpisanie umowy o dofinansowanie: III kwartał 2017 r.

Projekt ma na celu ochronę in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarze Parku Zwierzyniec będącego jedną z części układu krajobrazowego Parku Pszczyńskiego. W wyniku realizacji inwestycji, łączna powierzchnia siedlisk zdegradowanych łąk objętych projektem wyniesie 16 ha. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z edukacją ekologiczną oraz zakup niezbędnego sprzętu (9 szt.) do utrzymania bioróżnorodności.

 

„Poprawa efektywności energetycznej SP nr 1 w Pszczynie”

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nazwa działania: Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Wartość projektu (PLN): 2 915 806,75 PLN
Wartość dotacji (PLN): 2 033 983,83 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2017-2018 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2017-2018 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: III kwartał 2017 r.

Zadanie polega na kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich przy ul. Bogedaina w Pszczynie wraz z wymianą źródeł ciepła. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach ww. inwestycji w budynku szkoły przeprowadzone zostaną roboty budowlane (m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja ścian piwnic i fundamentowych, termomodernizacja cokołu i wykonanie opaski wokół budynku, termomodernizacja ścian budynku wełną mineralną, termomodernizacja połaci dachowej, odtworzenie instalacji odgromowej i antyoblodzeniowej) oraz roboty instalacyjne (modernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o.).

 

„Poprawa efektywności energetycznej SP nr 13 w Wiśle Małej”

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nazwa działania: Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Wartość projektu (PLN): 790 214,21 PLN
Wartość dotacji (PLN): 495 673,84

Okres realizacji rzeczowej: 2017 r.

Planowana data realizacji finansowej: IV kwartał 2017 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: I kwartał 2017 r.

Zadanie polega na kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej. W ramach ww. inwestycji w budynku szkoły przeprowadzone zostaną roboty budowlane (m.in. wymiana stolarki, docieplenie ścian powyżej posadzki parteru, ocieplenie cokołu od poziomu terenu posadzki parteru, izolacja i ocieplenie ścian piwnic i fundamentów poniżej terenu, docieplenie stropodachu), roboty elektryczne (wymiana instalacji odgromowej) oraz roboty instalacyjne (modernizacja instalacji c.o., modernizacja kotłowni gazowej). Realizacja projektu przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych.

 

 

„Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczyna”

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nazwa działania: Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

Wartość projektu (PLN): 3 432 180,38 zł
Wartość dotacji (PLN): 2 917 352,93 zł

Okres realizacji rzeczowej: 2015 - 2017 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2017 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: I kwartał 2017 r.

Przedmiotem niniejszego projektu jest wymiana starego systemu oświetleniowego na nowoczesne układy LED. Zostanie wymienionych 2500 opraw oświetleniowych. Głównym celem miejskiej inwestycji jest obniżenie wysokich kosztów eksploatacji obecnego systemu oświetleniowego, a także zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co przekłada się na znaczne ograniczenie emisji CO2. Modernizacja oświetlenia spowoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej o ok. 746,36 MWh rocznie.

"Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 10 w Ćwiklicach"

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nazwa działania: Priorytet XII. Infrastruktura edukacyjna 12.1 „Infrastruktura wychowania przedszkolnego”

Wartość projektu (PLN): 1 966 950, 70 zł
Wartość dotacji (PLN): 739 453, 71 zł

Okres realizacji rzeczowej: III kwartał 2012 – IV kwartał 2015 r.

Planowana data realizacji finansowej: I kwartał 2017.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: IV kwartał 2016 r.

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowa i przebudowa przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowania do osób niepełnosprawnych. Obiekt został rozbudowany o nową część. Zgodnie z projektem budowlanym do strony północnej istniejącego budynku, dobudowane zostało skrzydło zawierające 3 sale przedszkolne z odpowiednim zapleczem.

 

Czy możesz już odebrać dowód

Reklama

Pszczyński rower

Reklama

CEIDG

Reklama

Internetowa mapa Pszczyny

Reklama

Strategia Rozwoju Gminy

Reklama

Prawo miejscowe

Reklama

Biuletyn Informacji Publicznej

Reklama

Budżet Obywatelski

Reklama

Gospodarka odpadami

Reklama

Karta dużej rodziny

Reklama

Gminna Karta Dużej Rodziny

Reklama

Publikacja regionalna

Reklama

Wirtualne biuro

Reklama

Program ochrony powietrza

Reklama

Tłumacz migowy w Urzędzie

Reklama

Lokalna Grupa Działania

Reklama

Urząd wyśle SMS-a

Reklama

Projekt KREATOR

Reklama

Głos Pszczyński

Reklama

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies .